pineapple strawberry pumpkin watermelon > grape cherry lemon banana pear orange apple billboard tv magazine competition sampeling roadshow digital postm sponsership

وقت هایی که با هم کاملتریم

هدف: ایجاد فضایی اثر بخش مبتنی بر افزایش کیفیت زندگی در روابط افراد
گروه هدف: افراد ۱۵ تا ۳۵ سال
زمان اجرای کمپین: زمستان ۹۵
توضیح: هر فرد دارای توانایی ها، استعدادها و تخصص های مختص به خود است که این توانایی ها ممکن است در بستر زندگی به ظهور نرسیده باشد. نیاز انسان برای شکوفایی استعدادهای خود به ارتباط و حمایت دیگران در فضای خانواده و دوستی کاملا واضح است. لذا در ادامه کمپین با هم کامل ترند که با لانچ بسته بندی جدید سان استار اجرا شد با اجرای این کمپین ضمن تاکید بر فضاهایی که در آن هر فرد احساس میکند در کنار دیگری یا خانواده یا جمع دوستان کامل تر است از مخاطبین خواسته شده که چنین افرادی را در زندگی خود بیابد.
}